Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7560 3f87 550

j'ai tué ma mère. (2009)

Reposted fromblueberries blueberries viawrajt wrajt
Sponsored post
Są dni takie, w które otwarcie oczu jest aktem odwagi.
Weź mnie za rękę i zaprowadź na krawędź
I stój tam ze mną, aż się zmęczę i spadnę
— Pezet
Od czasu do czasu 
by sprawdzić 
czy żyję jeszcze
szpilką się nakłuwam
a do wnętrza czaszki
wprowadzam świderek
— Wojaczek, wyklęty.
Reposted fromfau fau viamadinsane madinsane
Wiem, że w pewnym sensie każdy krok, jaki zrobiłem, od chwili gdy nauczyłem się chodzić, był krokiem do Ciebie.... 
— Nicholas Sparks "Jesienna Miłość"
POKAŻĘ CI JAK SIĘ SPADA Z DACHU
Reposted frompoppyseed poppyseed vialugola lugola


(via )
Masz usta, których tyle lat, tyle lat szukałem...
— Czesław Niemen - "Klęcząc przed Tobą"
Reposted fromMulatka Mulatka viamadinsane madinsane
1738 e99e 550
Reposted fromzapiski zapiski
1165 0916 550
"Fałszywa tożsamość" 
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromtwice twice
W pustym pokoju tkwisz sam, zupełnie sam. Znów wszystko poszło nie tak.
— Myslovitz.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vialoveit loveit
5174 2677 550
pamiętam dni, gdy szukałem Cię w odbiciach szyb
— Rojek
Reposted fromonlyfaint onlyfaint viarevalie revalie

Znasz na bank kogoś, z kim chwile trwają zbyt krótko,

że nawet całe życie to za mało...

— Eldo
7523 d213 550
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viamadinsane madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...